На головну Про автора Статті Книги Підручники Співавтори Партнери Книга поштою Презентації Пошта

o68.jpgАлгебра. 7 клас 12-річної школи. Вправи. Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи. Завдання для корекції знань

 

       Посібник містить дидактичні матеріали з курсу алгебри 7-­го класу 12-річної школи : 828 вправ; 13 рівневих самостійних робіт, кожна з яких подана у 6 варіантах (три рівні по два рівноцінні варіанти); 8 тематичних контрольних робіт, кожна з яких подана у двох рівноцінних варіантах та 7 наборів завдань для проведення рівневої корекції знань (кожен у двох варіантах).

         Назви розділів та пунктів посібника відповідають назвам тем про­грами, тому посібник легко адаптується до діючих підручників Істер О.С. «Алгебра — 7», В. Кравчук, Г. Янченко «Алгебра — 7», Г. П. Бевз, В. Г. Бевз «Алгебра — 7», Мерзляк та інші «Алгебра — 7». Для зручності користування посібником у назві кожної самостійної роботи, тема­тичної контрольної роботи чи завдання для корекції знань відбито їх тематику. В кінці посібника наведено відповіді та вказівки до більшості вправ. До самостійних, тематичних контрольних робіт та завдань для корекції знань відповіді відсутні. Тому вчитель, придбавши посібник на весь клас (або один примірник на парту), може використовувати його під час будь-якого уроку (закріплення нових знань, перевірки знань, корекції знань тощо).

         Нижче розглянемо деякі особливості посібника та роботи з ним.

    1. Вправи. Посібник містить вправи для класних і домашніх робіт. Вправи, рекомендовані для домашнього виконання, підкреслені. Задачі, позначені кружечком (°), відповідають початковому та серед­ньому рівням навчальних досягнень; задачі без цієї позначки — дос­татньому та високому рівням навчальних досягнень. Достатня кількість дасть змогу вчителю використовувати посібник практично на кожному уроці та давати по ньому домашні завдання.

    2. Самостійні роботи. У посібнику подано добірку рівневих само­стійних робіт. Вони позначені буквою С з відповідним номером. Після номера вказано одну з літер А, Б або В (наприклад, С2Б) відповідно до рівня цієї роботи:

А - самостійна робота, що відповідає початковому та середньо­му рівням навчальних досягнень;

Б - самостійна робота, що відповідає достатньому рівню на­вчальних досягнень;

В - самостійна робота, що відповідає високому рівню навчаль­них досягнень.

Для кожного рівня подано два рівноцінні варіанти. Кожна само­стійна робота містить 3 завдання і розрахована на 15—30 хв. (залежно від теми). Самостійні роботи мають, як правило, навчальний харак­тер і не призначенідля оцінювання знань учнів. Якщо вчитель захоче оцінити роботу, то кожне завдання рівня А автор пропонує оцінювати в 2 бали, рівня Б — в 3 бали, рівня В — в 4 бали. Таким чином, макси­мальна оцінка за роботу рівня А — 6 балів, рівня Б — 9 балів, рівня В — 12 балів. Під час оцінювання кожного завдання вчитель може застосовувати систему, що подана нижче (для оцінювання тематич­ної контрольної роботи). Рівень самостійної роботи, що виконує учень, як правило, визначає вчитель.

   3. Тематичні контрольні роботи (надалі — ТКР). Кожна ТКР містить як завдання, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень (вони позначені кружечками), так і завдання, що відповідають достатньому та високому рівням        на­вчальних досягнень. Всі завдання оцінено в балах таким чином, що максимально оцінка за ТКР дорівнює 12 балам. Кожна ТКР розрахована на один урок (40—45 хв). Звичайно, вчитель може збільшити або зменшити як кількість ТКР, так і кількість завдань у кожній ТКР, змінивши при цьому оцінювання в балах таким чином, щоб сума балів дорівнювала 12.

       Автор пропонує на першому етапі вести оцінювання кожного завдання в звичній для вчителя математики термінології "плюс-мінус":

"+" (плюс) - учень повністю розв'язав вправу;

"" (плюс-мінус) - хід розв'язування вправи пра­вильний, але допущено помилки логічного або обчис­лювального характеру, які привели до неправильної відповіді;

""(мінус- плюс) - завдання не закінчено, але учень суттєво наблизився до повного розв'язування, вико­навши не менше його половини;

"-" (мінус) - учень почав розв'язування вірно (на­приклад, зробив малюнок, записав фрагмент розв'язу­вання), але виконав завдання менше, ніж на половину;

"0" (нуль) - учень не починав завдання або почав не­вірно.

       На другому етапі  вчитель переводить оцінку з терміно­логії "плюс-мінус" в бали. Пропонується наступна шкала

 

Максимальний бал за завдання

 

Оцінки в термінології "плюс-мінус". Переведення в бали

 

+

 

 

 

 

1

 

1

 

0,5

 

0,5

 

0

 

2

 

2

 

1,5

 

1

 

0,5

 

3

 

3

 

2-2,5

 

1-1,5

 

0,5

 

 

  Природнім є те, що оцінкою роботи є сума балів, отримана учнем за виконання кожного завдання окремо. Якщо сумою є неціле число (а саме це чис­ло має п'ять десятих), то користуємося звичним правилом округлення (наприклад, 9,5 10) .

    4. Корекція знань (надалі — КЗ). Підвищити оцінку за тему учень може під час КЗ. Кожна КЗ розрахована на 10— 15 хвилин, тому вчитель може провести її, наприклад, на перерві. КЗ, запропонована у посібнику — рівнева. Якщо учень за ТКР отримав 1, 2 або 3 бали, то вчитель може запропонувати йому завдання для корекції знань на середній рівень, якщо 4, 5 або 6 балів —то на достатній рівень, якщо 7, 8, 9, 10 або 11 балів - то на високий рівень. Кожен з рівнів, що відповідає рівням навчальних досягнень (середньому, достатньому та високому) містить завдання, сума балів яких дорівнює 3. Кожне завдання оцінює вчитель у системі «плюс-мінус», а потім переводить в бали (див. таблицю вище).

      Автор пропонує визначати остаточну оцінку за тему наступним чином.

    

Якщо учень під час КЗ набрав...

...  то остаточною оцінкою за тему є...

Приклад

0 балів

оцінка, отримана учнем за ТКР

 

1 бал

оцінка, отримана уч­нем за ТКР +1 бал

Учень отримав за ТКР 5 балів. Під час КЗ на до­статній рівень набрав 1 бал. Остаточна оцінка за тему: 5 + 1 =6 (балів).

2(3) бали

Максимальний бал нижчого рівня (для початкового - 3 бали, для середнього - 6 ба­лів, для достатнього — 9 балів) +2(3) бали

Учень отримав за ТКР 5 балів. Під час КЗ на дос­татній рівень отримав 2 бали. Остаточна оцінка за тему: 6+2=8 (балів).

    Якщо під час КЗ учень бездоганно виконав завдання на середній чи достатній рівень, то вчитель може запропонувати йому завдання більш високого рівня

 

       Передмова до другого видання

      Друге видання посібника перероблено відповідно до програми 12-річної школи.

      З моменту виходу першого видання автор отримав чимало  відгуків. Деякі з них містять пропозиції, направлені на покращення  посібника. Враховуючи ці поради, автор значно розширив розділ відповідей та вказівок до вправ. Крім того в тексті посібника були виправлені друкарські та авторські помилки.

       Автор щиро дякує всім своїм учням та, особливо, своєму синові Дмитру Істеру, які брали участь в апробації першого видання посібника.

 

 

 

Попередня книга      Наступна книга